Sunday, February 08, 2015

純陽帝君李洞賓傳略

八仙純陽帝君李洞賓傳略
玉清內相孚佑帝君
http://pic10.nipic.com/20101009/3111524_143600061000_2.jpg

孚佑帝君聖誕於農曆四月十四日
       純陽至聖顯道德於唐朝留傳太教儒道釋倍以欽崇
       應化真人隱古今於塵世密降丹書貴賤賢愚而皈仰

      孚佑帝君俗姓呂,名喦,字洞賓,號純陽,唐朝關西浦州河東道河中府永樂縣〈今山西永樂縣人〉。父名讓熄唐代太子右庶子之官,母王氏夫人,呂洞賓生於唐德宗貞元十四年〈西元798年〉農曆四月十四日巳時,生時異香盈室,天樂浮空,一白鶴自天而下,飛入帳中不見 (呂祖乃三清道祖前,玉虛仙鶴真仙投胎轉世,才會有此異兆)。